Política de privacitat

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara endavant, “RGPD”) i amb les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant, “LOPDiGDD”), a continuació l'informem de la nostra política de protecció de dades.

1. Dades de la Responsable del Tractament.

Nom i cognoms: Associació Debat Catalunya XXI (en endavant el “Responsable del Tractament” o “Debat Catalunya XXI”)

CIF: G-67.474.403

Direcció postal: C/ Rocafort, 242 bis, 2n, 08029 Barcelona

Correu electrònic: [email protected]

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD): [email protected]


2. Finalitat, legitimació i termini de conservació de les dades.

2.1. Finalitat 

S’informa a l’usuari que les dades personals i d’informació que faciliti a través del compliment, en el seu cas, de qualssevol formularis electrònics disponibles en aquest lloc web, es tractaran conforme a les següents finalitats en funció de la secció a través de la qual es facilitin les dades:


a) En cas d’haver facilitat les dades a través del formulari de secció “Contacte amb enteses”, la finalitat serà gestionar la referida sol·licitud de contacte.

b) En cas d’haver facilitat les dades a través del formulari de secció “Contacte amb la coordinadora”, la finalitat serà gestionar la referida sol·licitud de contacte.

c) En cas d’haver facilitat les seves dades a través de la secció de “Registra’t com a Entitat”, la finalitat serà gestionar la sol·licitud de registre com entitat per tal de poder crear debats en l’entorn de la web.

d) En cas d’haver-nos facilitat les seves dades a través del registre a la nostra APP (RegistreDebatConstituent), la finalitat serà la de gestionar les respostes de l’usuari registrat que proporcioni com a participant en l’enquesta i la realització i publicació d’estadístiques. A aquests efectes, es tractaran dades personals següents: identificador alfanumèric associat a cada DNI (encriptat), adreça de correu electrònic, data de naixement, lloc de residència i gènere, així com dades personals consistents en categories especials de dades que revelen les opinions polítiques, ideològiques i conviccions religioses o filosòfiques del participant en l’enquesta.

En qualsevol cas, les estadístiques indicades es realitzaran amb les dades de l’interessat prèviament seudonimitzades, i es faran públiques mitjançant l’agregació de dades prèviament anonimitzades. La publicació de les estadístiques es realitzarà de tal manera que s’impossibiliti que el participant en l’enquesta pugui ser identificat i/o identificable, directa o indirectament.

e) Les seves dades també seran tractades per mirar de gestionar, si escau, els seus drets com a interessats.

f) En cas d’haver acceptat les cookies analítiques de tercers del web (AddThis), la finalitat serà la gestió de l’ús del widget de compartir AddThis i permetre així a l’usuari compartir contingut.


2.2. Legitimació

La Responsable del Tractament es troba legitimada per a les finalitats detallades en les lletres a), b), c) i f) referides en el punt 2.1 anterior, en virtut del consentiment inequívoc prestat per l’interessat.

Així mateix, la Responsable del Tractament es troba legitimada per a la finalitat detallada a la lletra d) referida en el punt 2.1 anterior, en virtut del consentiment explícit prestat per l’interessat.

La Responsable del Tractament es troba també legitimada per a la finalitat detallada a la lletra e) referida en el punt 2.1 anterior, en virtut d’una obligació legal aplicable a Debat Catalunya XXI.

En cas que la Responsable del Tractament tracti les seves dades personals per a una finalitat diferent a les recollides en el present document, la Responsable del Tractament l'informarà, amb anterioritat al nou tractament, sobre la finalitat del mateix, i li facilitarà qualsevol altra informació addicional pertinent segons la legislació aplicable, i li sol·licitarà, si escau, el seu consentiment, si el mateix és necessari per a justificar un tractament legítim.


2.3. Termini de conservació de les dades

L’informem que les seves dades personals, obtingudes en funció de la finalitat per a la que van ser facilitades, es conservaran durant els períodes que s’indiquen a continuació:

a) Per a poder gestionar la seva sol·licitud de contacte amb les enteses, les seves dades es conservaran durant el període estrictament necessari per a donar complida resposta a la seva sol·licitud.

b) Per a poder gestionar la seva sol·licitud de contacte amb la coordinadora, les seves dades de contacte es conservaran durant el període estrictament necessari per a donar complida resposta a la seva sol·licitud.

c) Per a poder gestionar la sol·licitud de registre com entitat per tal de poder crear debats en l’entorn de la web, les dades del representant de l’entitat es conservaran durant el temps durant el qual l’entitat estigui registrada com a entitat a l’entorn web.

d) Per poder evitar que una mateixa persona es registri com a usuari dues o més vegades i evitar la duplicitat i garantir la fiabilitat del resultat de l’enquesta, l’identificador únic que l’aplicació hagi atorgat de forma automàtica a cada usuari, així com la seva adreça de correu electrònic, es conservaran durant un termini màxim de quatre (4) setmanes, a comptar a partir del dia següent d’aquell en què finalitzi el procés participatiu i ja no sigui possible respondre a les preguntes de l’enquesta a la pàgina web <www.debatconstituent.cat>.

e) Per a poder gestionar les respostes que, com a participant en l’enquesta, l’usuari proporcioni, així com per poder realitzar i publicar les estadístiques d’interès, les seves dades personals  de data de naixement, lloc de residència habitual i gènere, així com les de categories especials que revelen opinions polítiques, ideologia i conviccions religioses o filosòfiques es conservaran degudament seudonimitzades durant el període estrictament necessari per a poder donar compliment amb les finalitats de realització i publicació de l’enquesta i, en tot cas, durant un període màxim de sis (6) mesos a comptar a partir del dia següent d’aquell en què finalitzi el procés participatiu i ja no sigui possible respondre a les preguntes de l’enquesta a la pàgina web <www.debatconstituent.cat>. A partir d’aquest moment, aquestes dades únicament es conservaran de forma agregada i anònima, únicament als efectes de complir amb els fins estadístics indicats al punt 2.1.d).

f) Per a poder gestionar els seus drets com a interessats, les seves dades es conservaran durant el període estrictament necessari per a donar compliment als seus drets d’interessat.


La conservació de les dades personal obtingudes a través de les cookies analítiques, es la que està prevista a la política de cookies i que pots consultar des d’aquí

Així mateix, l’informem que, al marge dels períodes abans referits, les seves dades es conservaran durant els terminis preceptius de prescripció, a fi i efecte de complir les obligacions legals i de gestionar els drets (interposar o defensar, si escau, una reclamació) de la Responsable, aplicant així mateix el que disposa la normativa corporativa relativa als períodes d'arxiu i retenció de documentació.


3. Destinataris de les dades: cessions i encarregats de tractament

L’informem que les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal.

Tal i com hem referit amb anterioritat, qualsevol divulgació del resultat de l’enquesta, així com les estadístiques que, si escau, es facin públiques, es realitzarà de tal manera que s’impossibiliti que el participant en l’enquesta pugui ser identificat i/o identificable, directa o indirectament.

Addicionalment l’informem que, en determinats supòsits, podem facilitar accés a les seves dades a terceres empreses (Encarregats del Tractament) que ens prestin serveis propis de manteniment de la pàgina web, i proveïdors associats a la gestió de màrqueting i mitjans digitals, que ens ajudin a gestionar degudament la nostra pàgina web, de forma eficient i sempre a l'empara de la normativa vigent.

El tractament de dades personals per part d'aquests Encarregats del Tractament, amb els quals s'ha subscrit un contracte a l'empara del que s'estableix en l'article 28 del RGPD, pot dur-se a terme tant dins com fora del territori de la Unió Europea. Els tractaments realitzats fora del territori de la Unió Europea es realitzen sobre la base d’una decisió d'adequació (tercer país o organització internacional que garanteix un nivell de protecció adequat).


4. Drets de l’interessat

Finalment, li comuniquem que té dret a obtenir confirmació sobre si la Responsable del Tractament està tractant dades personals que li concerneixen, o no. Així mateix, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals  van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’usuari pot: (i) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l'exercici de, o per a la defensa enfront, reclamacions; (ii) per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades, supòsit en el qual la Responsable del Tractament deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin per sobre dels interessos, drets i llibertats de l’interessat, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions; i, en cas d'haver facilitat el seu consentiment per a una finalitat concreta, (iii) podrà retirar, si escau, el seu consentiment en qualsevol moment, cosa que no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

D’altra banda, té dret a rebre les dades personals que li incumbeixin que hagi facilitat a la Responsable del Tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que la Responsable del Tractament ho impedeixi. En aquest sentit, podrà sol·licitar que la Responsable del Tractament transmeti directament, si és tècnicament possible, les dades personals al responsable del tractament que ens indiqui en la seva comunicació.

Finalment, li informem que podrà exercir els seus drets mitjançant l'enviament de sol·licitud signada digitalment (mitjançant DNI electrònic o un altre certificat reconegut) a la Responsable del Tractament, Debat Catalunya XXI, a través del correu electrònic [email protected], o a través de comunicació escrita dirigida a la Responsable del Tractament, Debat Catalunya XXI (amb ref. RGPD).

El contingut de la sol·licitud haurà d'incloure: el nom i cognoms de la persona interessada; fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o un altre document vàlid que la identifiqui i, si fos necessari, de la persona que la representi, així com el document o instrument electrònic acreditatiu de tal representació; detall de la petició que es realitza; adreça a efectes de notificacions; data i signatura del/de la sol·licitant; i els documents acreditatius de la petició que es formula, si fos necessari. Per a obtenir informació addicional sobre els seus drets pot dirigir-se a la web:  https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos.

Si considera que el tractament de les dades personals que li concerneixen infringeix la normativa aplicable o, senzillament, no estàs satisfet/a amb l'exercici dels seus drets, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d'alguna de les vies següents: (i) a través del telèfon +34 901 100 099 o bé del +34 912 663 517; (ii) a través de mitjans electrònics, dirigint-se a la web https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/canalesAcceso.jsf; (iii) presencialment dirigint-se al carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.