Nota legal

El present, és un Avís Legal d’obligada visualització que regula les condicions d’ús que han de ser observades pels usuaris d’aquest lloc web. Li preguem que es llegeixi detingudament, ja que el fet d’accedir a aquest lloc web implica que s’han llegit i acceptat, sense cap reserva, les condicions que segueixen:

1. Informació general

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’informa que el titular del lloc web https://www.debatconstituent.cat/ és l’ASSOCIACIÓ DEBAT CATALUNYA XXI, amb domicili a aquests efectes al carrer Rocafort 242 bis, 2n, 08029 Barcelona, i proveïda de CIF núm. G-67.474.403, amb inscrita al Registre d’Associacions de Catalunya núm. 66.195 (en endavant Debat Catalunya XXI)
Adreça de correu electrònic de contacte: [email protected]

2. Condicions d’ús del lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des d’aquest, i a no utilitzar els serveis o informacions continguts en aquest lloc web per desenvolupar activitats contràries a les lleis, la moral i les bones costums, l’ordre públic i, en general, es compromet a fer un ús conforme al present Avís Legal.
Debat Catalunya XXI podrà interrompre, temporal o definitivament, segons el seu bon criteri, l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten mitjançant aquest, en qualsevol moment i sense previ avís.
Així mateix, Debat Catalunya XXI es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal web a qualsevol usuari que incompleixi les condicions d’ús establertes en el present Avís Legal, tot això sense necessitat de preavís.
En cas que Debat Catalunya XXI presti, mitjançant el present lloc web, cap tipus de servei especial o realitzi alguna promoció o oferta especial, en aquest s’establiran les condicions específiques que el regulin, i l’aplicació del qual prevaldrà sobre les condicions d’ús i la resta de previsions establertes en el present Avís Legal, en cas d’incongruència o incompatibilitat entre ambdues.

3. Drets de propietat intel·lectual

Debat Catalunya XXI és titular, en el seu cas, llicenciatària, dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la totalitat dels continguts d’aquest lloc web, incloent descripció de productes, textos, imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, marques, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura i disseny, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, que es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.
En cap cas, l’accés al present lloc web implica cap tipus de renuncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.
Queda prohibida la reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la comunicació pública, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci de forma total o parcial amb la informació continguda en aquest portal web, que no hagi sigut expressament autoritzat per Debat Catalunya XXI. En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua cap renuncia, transmissió, o cessió total o parcial d’aquests drets.
L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de Debat Catalunya XXI o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin incloure’s en els continguts. Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts web i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda mitjançant el lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
El lloc web correspon a un nom de domini registrat per Debat Catalunya XXI i que no pot ser utilitzat, excepte amb autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de Debat Catalunya XXI de cap manera que pugui causar confusió entre els seus clients o descrèdit de Debat Catalunya XXI.
En aquest sentit, aquelles persones que desitgin establir un “link” o hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquest lloc web, necessitaran l’autorització expressa i per escrit de Debat Catalunya XXI, sense que això impliqui una relació entre Debat Catalunya XXI i el titular de la pàgina en la que s’estableixi el “link”, ni l’aprovació o acceptació, per part de Debat Catalunya XXI, dels seus continguts o serveis.
Queda totalment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de Debat Catalunya XXI, qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. Conseqüentment, Debat Catalunya XXI no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d’aquesta alteració o manipulació per tercers.
L’usuari accepta que totes les respostes, opinions polítiques o d’altra classe, punts de vista, arguments i, en general, qualsevol tipus de manifestació que l’usuari realitzi en aquest lloc web mitjançant la seva participació en les enquestes, qüestionaris, debats, col·loquis o qualssevol altres tipus de formularis o discussions que es plantegin en aquest lloc web de forma pública, ja siguin organitzats en nom de Debat Catalunya XXI o per qualsevol persona, física o jurídica, o entitat de qualsevol tipus, puguin ser utilitzades per Debat Catalunya XXI per tal de sistematitzar-les i elaborar estadístiques, estudis, informes i, en general, documents de tota classe i naturalesa, sempre de conformitat amb la legislació aplicable. Aquestes estadístiques, estudis, informes i altres documents, expressats per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s’inventi en el futur, seran propietat intel·lectual de Debat Catalunya XXI, qui serà considerat el seu autor, gaudint dels drets morals i d’explotació que li corresponguin de conformitat amb la Llei. 

4. Limitació de la responsabilitat

Debat Catalunya XXI s’eximeix de tota responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l’usuari com a conseqüència de la informació continguda en el present lloc web.
Així mateix, Debat Catalunya XXI nega tota responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, a l’igual que la responsabilitat que se’n derivi de la mala utilització dels continguts, i es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a aquests, de manera temporal o definitiva. En aquest sentit, Debat Catalunya XXI s’eximeix de tota responsabilitat respecte dels continguts i serveis oferts a través de les pàgines web titularitat de tercers a les que es poden accedir a través dels links allotjats a aquest lloc web.
Tot i prendre totes les precaucions necessàries per a proporcionar, en aquest lloc web, informacions actuals i exactes, Debat Catalunya XXI no pot garantir el rigor ni l’actualitat de tota la informació facilitada, ni l’existència d’errors o omissions, havent de ser l’usuari conscient de què la informació a la qual té accés és subministrada en les condicions detallades en el present Avís Legal, sense cap garantia de què aquestes siguin exactes i actualitzades.
D’aquesta manera, Debat Catalunya XXI no pot garantir la continuïtat del funcionament del lloc web, ni que aquest es trobi en tot moment operatiu i disponible.
Així mateix, Debat Catalunya XXI no es fa responsable dels danys i perjudicis, directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

5. Obligacions dels usuaris

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que Debat Catalunya XXI pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en el present Avís Legal.
Respecte a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que, en cada moment, tingui establertes Debat Catalunya XXI, relatives a l’ús del lloc web i que seran publicades en aquest.

6. Privacitat

Durant la navegació pel present lloc web, és possible que l’usuari hagi o pugui facilitar determinades dades de caràcter personal, que Debat Catalunya XXI processarà d’acord amb els termes descrits en la seva “Política de Privacitat”, que queda incorporada al present Avís Legal per remissió des d’aquest apartat.

7. Durada i modificació

Debat Catalunya XXI tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats, total o parcialment, de forma unilateral.
La vigència temporal del present Avís Legal coincideix, per tant, des de la seva primera publicació o exposició en aquest lloc web i durant aquesta, fins el moment en què l’Avís Legal sigui modificat de forma total o parcial per Debat Catalunya XXI.
Debat Catalunya XXI podrà donar per finalitzada, suspendre o interrompre, unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari.

8. Legislació i jurisdicció

Debat Catalunya XXI es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
El present Avís Legal es regeix per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia, els usuaris i Debat Catalunya XXI, amb expressa renúncia del seu fur, sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin sorgir derivats d’aquest Avís Legal als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).